Translate

Wikipedia

Αποτελέσματα αναζήτησης

Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


Στη διδακτέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνονται τα εγχειρίδια Νεοελληνική Γλώσσα, Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων Γυμνασίου.
Για κάθε ενότητα των εγχειριδίων της Νεοελληνικής Γλώσσας, συμπληρωματικά προς το ΔΕΠΠΣ, το ΑΠΣ Νεοελληνικής Γλώσσας (ΦΕΚ/303, τ. β΄/13-03-2003, σελ. 3778-3794) και προς τις διδακτικές προτάσεις που περιλαμβάνονται σταΒιβλία Εκπαιδευτικού Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων Γυμνασίου,προτείνονται τα εξής:
·         Ο ενδεικτικός χρόνος για τη χρονική κάλυψη της γλωσσικής διδασκαλίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου.
·         Η συνοπτική διδασκαλία ορισμένων τμημάτων των εγχειριδίων, εφόσον υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί, ή η παράλειψή τους, εφόσον ο διδακτικός χρόνος δεν επαρκεί.
·         Η διδασκαλία ορισμένων γραμματικών φαινομένων και των συναφών με αυτά δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νεοελληνική Γραμματική.
·         Σημεία που αφορούν την εξοικείωση των μαθητών με τα κειμενικά είδη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο γραπτό και προφορικό λόγο.
Σημειώνεται ότι οι διδάσκοντες/διδάσκουσες, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκάστοτε διδακτικών στόχων και του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, μπορούν να χρησιμοποιούν κατά περίπτωση κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, δραστηριότητες κ.ά.) και από άλλες πηγές, με σκοπό την εμπέδωση των γραμματικών φαινομένων, την περαιτέρω εξοικείωση των μαθητών/μαθητριών με ποικίλα κειμενικά είδη και την καλλιέργεια της ικανότητάς τους να κατανοούν και να παράγουν επιτυχώς προφορικό και γραπτό λόγο.


Β΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σύνολο: 52 ώρες

1η ΕΝΟΤΗΤΑ
Από τον τόπο μου σ’ όλη την Ελλάδα

ΣΕΛ.
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
10-14
A. Εισαγωγικά κείμενα
1. Τα κείμενα της ενότητας μπορούν να αξιοποιηθούν κατ’ οικονομία από το διδάσκοντα.
2. Η παράλειψη του υποκειμένου [B1] και η συμφωνία υποκειμένου – ρήματος [Β2] μπορούν να διδαχτούν περιληπτικά, εφόσον υπάρχει χρονικός περιορισμός.
3. Ως προς τα αχώριστα μόρια [Γ]:
·     Να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τη   Γραμματική οι λέξεις που αρχίζουν με αχώριστα μόρια-προθήματα θεωρούνται σύνθετες και όχι παράγωγες και ότι στην περίπτωση αυτή το μόριο είναι το α΄ συνθετικό.
·     Πρέπει να διευκρινιστεί όμως στους μαθητές ότι σύμφωνα με ορισμένες γραμματικές οι λέξεις που αρχίζουν με αχώριστο μόριο κατατάσσονται στις παράγωγες λέξεις.
·     O πίνακας της σ. 18 να συμπληρωθεί με τα λόγια αχώριστα μόρια ανα-, απο-, κατα-, προσ-.
·     Εφόσον υλοποιηθούν η άσκηση 2 της σ. 24 [Ε] του εγχειριδίου και οι ασκήσεις 1, 1α της σ. 12 και 1γ των σ. 12-13 του Τετραδίου Εργασιών, να προσαρμοστεί η διατύπωσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα Γραμματική.
·     Γενικότερα, συνιστάται να προσαρμοστεί στο σύνολο του εγχειριδίου και του συναφούς Τετραδίου Εργασιών η διδασκαλία των αχώριστων μορίων σύμφωνα με την ισχύουσα γραμματική.
4. Σε ό,τι αφορά τους τρόπους ανάπτυξης παραγράφου [Δ], η υποενότητα «Άλλοι τρόποι ανάπτυξης παραγράφου» [Δ2] μπορεί   να διδαχτεί συνοπτικά, αν υπάρχει έλλειψη χρόνου.
15
B. Το υποκείμενο
15 -16
Β1. Οι μορφές του υποκειμένου
16-17
B2. Συμφωνία υποκειμένου – ρήματος
17-19
Γ. Παραγωγή με αχώριστα μόρια
17
Δ. Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
19-20
Δ1. Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
21-23
Δ2. Άλλοι τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
24
Ε. Λεξιλόγιο ενότητας
25
ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
25
Διαθεματική εργασία2η ΕΝΟΤΗΤΑ
Ζούμε με την οικογένεια

ΣΕΛ.
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
28-31
Α. Εισαγωγικά κείμενα
1. Από τα κείμενα 1 έως 4 μπορούν να επιλεγούν τα καταλληλότερα για τους σκοπούς της διδασκαλίας.
2. Κατά τη διδασκαλία της υποενότητας Β:
·     να τονιστούν οι βασικές σημασίες των εγκλίσεων (οριστική: δηλώνει το πραγματικό· υποτακτική: το ενδεχόμενο ή το επιθυμητό· προστακτική: την προσταγή, την προτροπή ή την απαγόρευση).
·     να γίνει αναφορά στους χρόνους στους οποίους εμφανίζεται κάθε έγκλιση,
·     να αναφερθεί στους μαθητές ότι το μη συνοπτικό ποιόν ενέργειας ονομάζεται καιεξακολουθητικό και ότι το συνοπτικό ονομάζεται καιστιγμιαίο.
3. H υποενότητα Γ2, «Η μορφή των συνθέτων: το συνδετικό φωνήεν», αν υπάρχει έλλειψη χρόνου, μπορεί να διδαχτεί περιληπτικά.
4. Να δοθεί έμφαση στη σύνταξη περίληψης από πλαγιότιτλους [Δ].
32
Β. Εγκλίσεις – Χρόνοι
32-33
Β1. Εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις
33-36
Β2. Χρόνοι του ρήματος
37
Γ. Τα είδη των συνθέτων
37-38
Γ1. Τα είδη των συνθέτων
38
Γ2. Η μορφή των συνθέτων: το συνδετικό φωνήεν
39
Δ. Περίληψη κειμένου – Πλαγιότιτλοι
40
Ε. Λεξιλόγιο ενότητας
41
ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
42
Διαθεματική εργασία

3η ΕΝΟΤΗΤΑ
Φίλοι για πάντα

ΣΕΛ.
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
44-47
Α. Εισαγωγικά κείμενα
1. Από τα εισαγωγικά κείμενα 1 έως 4 προτείνεται να διδαχτούν κατ’ επιλογήν, εφόσον υπάρχει χρονικός περιορισμός, δύο έως τρία.
2. Να υπογραμμιστεί ότι οι φωνές δεν είναι φορείς σημασίας, σε αντίθεση με τις διαθέσεις (4ηενότητα).
3. Για να αποκτήσουν εποπτεία των ρηματικών κλίσεων, είναι σκόπιμο οι μαθητές να ανατρέξουν στη Γραμματική.
4. Προτείνεται να τονιστεί με τα κατάλληλα παραδείγματα ότι το α΄ συνθετικό των λέξεων μπορεί να ανήκει σχεδόν σε κάθε μέρος του λόγου.
48
Β. Ενεργητική και παθητική φωνή – Συζυγίες
48-49
Β1. Ενεργητική και παθητική φωνή
50-51
Β2. Συζυγίες
51-53
Γ. Το Α’ συνθετικό
54
Δ. Λεξιλόγιο
55
Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
56
Διαθεματική εργασία
  
4η ΕΝΟΤΗΤΑ
Το σχολείο στο χρόνο

ΣΕΛ.
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
58-61
Α. Εισαγωγικά κείμενα
1. Εφόσον υπάρχει χρονικός περιορισμός, προτείνεται να διδαχτούν κατ’ επιλογήν ορισμένα μόνο από τα εισαγωγικά κείμενα (1-4).
2. Στις διαθέσεις του ρήματος [Β1] να δοθούν μερικά παραδείγματα μετατροπής της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό και η άσκηση 2, σ. 35, του Τετραδίου Εργασιών.
3. Ο πίνακας της σ. 63 για τις ρηματικές διαθέσεις μπορεί να μη διδαχτεί.
4. Προτείνεται να δοθεί έμφαση στις μορφές του αντικειμένου και τη διάκριση μεταξύ άμεσου και έμμεσου αντικειμένου [B3]. H διάκριση μονόπτωτα – δίπτωτα ρήματα μπορεί να διδαχτεί συνοπτικά.
62
Β. Διαθέσεις του ρήματος – Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα – Αντικείμενο
62-63
Β1. Διαθέσεις του ρήματος
64-65
Β2. Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα
65-68
Β3. Αντικείμενο – Mονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα
69
Γ. Συνοχή ευρύτερου κειμένου
70
Δ. Λεξιλόγιο
71
Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
72
Διαθεματική εργασία

5η ΕΝΟΤΗΤΑ
Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα

ΣΕΛ.
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
74-77
Α. Εισαγωγικά κείμενα
1. Να διδαχτούν κατ’ επιλογήν ορισμένα από τα κείμενα 1 έως 4 και 6 έως 8.
2. Προτείνεται να περιγραφεί ο σχηματισμός των παραθετικών των επιρρημάτων, συμπληρωματικά προς τα αναφερόμενα στην υποενότητα B1, με αξιοποίηση και του σχετικού υλικού από το εγχειρίδιο Γραμματικής.
3. Οι διάφοροι τρόποι εκφοράς του β΄ όρου σύγκρισης (σ. 80) μπορούν να αναφερθούν συνοπτικά αν υπάρχει έλλειψη χρόνου.
4. Η επισήμανση «Το αρχικό -ογίνεται  όταν οι λέξεις γίνονται β΄ συνθετικά ή παράγουν   λέξεις με αχώριστα μόρια», που περιλαμβάνεται στο «Μαθαίνω για το β΄ συνθετικό» (σ. 83), να προσαρμοστεί σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω (1ηενότητα) για τα αχώριστα μόρια.
77
Β. Οι βαθμοί των επιθέτων – H σύγκριση
77-80
Β1. Οι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων
80-81
Β2. Η σύγκριση
81-83
Γ. Β’ συνθετικό
83-84
Δ. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης
85
Ε. Λεξιλόγιο
86
ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
86
Διαθεματική εργασία
  
6η ΕΝΟΤΗΤΑ

Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές

ΣΕΛ.
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
88-90
Α. Εισαγωγικά κείμενα
1. Προτείνεται να αξιοποιηθεί το βιβλίο της Γραμματικής για την κλίση των αντωνυμιών.
2. H διδακτική προτεραιότητα προτείνεται να δοθεί στους αδύνατους τύπους των προσωπικών αντωνυμιών και στον κειμενικό ρόλο των ισχυρών τύπων τους (έμφαση και αντιδιαστολή).
3. Σε ό,τι αφορά τα άλλα είδη αντωνυμιών η διδασκαλία μπορεί να επικεντρωθεί κυρίως στους συντακτικούς τους ρόλους.
90
Β. Οι αντωνυμίες
90-91
Β1. Οι αντωνυμίες
91-92
Β2. Οι προσωπικές αντωνυμίες
92-93
Β3. Οι άλλες αντωνυμίες
94-95
Γ. Ετυμολογικές οικογένειες λέξεων
95
Δ. Λεξιλόγιο
96-97
Ε. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
98
Διαθεματική εργασία
7η ΕΝΟΤΗΤΑ
Βιώνοντας προβλήματα της καθημερινής ζωής

ΣΕΛ.
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
100-104
Α. Εισαγωγικά κείμενα
1. Προτείνεται, εφόσον υπάρχει χρονικός περιορισμός, από τα κείμενα της ενότητας να επιλεγούν τα καταλληλότερα για τους σκοπούς της διδασκαλίας.
2. Κατά τη διδασκαλία των επιρρηματικών προσδιορισμών προτείνεται να δοθεί η έμφαση τα κυριότερα από τα είδη τους και στις συχνότερες από τις σημασίες τους.
3. Για τη διδασκαλία συνδετικών λέξεων και φράσεων [Δ] και τις σχετικές δραστηριότητες, προτείνεται να καταρτιστούν και να χρησιμοποιηθούν κατάλογοι με ανάλογους όρους.
104-106
Β. Τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών
107-108
Γ. Παράγωγα επιρρήματα
109
Δ. Οι συνδετικές λέξεις και φράσεις
110-111
Ε. Λεξιλόγιο
112-113
ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
113
Διαθεματική εργασία

8η ΕΝΟΤΗΤΑ
Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα

ΣΕΛ.
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
116-119
Α. Εισαγωγικά κείμενα
1. Προτείνεται να γίνει επιλογή μεταξύ των διδακτέων κειμένων της ενότητας.
2. Στην υποενότητα Β1 να διευκρινιστούν οι διαφορετικές σημασίες της μετοχής παθητικού ενεστώτα και της μετοχής παθητικού παρακειμένου, π.χ.αναπτυσσόμενος  αναπτυγμένος.
3. H διδακτική έμφαση προτείνεται να δοθεί στους τύπους μετοχής ενεργητικού ενεστώτα σε -οντας/-ώντας και μεσοπαθητικού παρακειμένου σε-μένος.
4. Η διάκριση μεταξύ γνήσιας και καταχρηστικής σύνθεσης (σ. 125) μπορεί να διδαχτεί περιληπτικά, αν υπάρχει έλλειψη χρόνου.
120
Β. Οι μετοχές
120-121
Β1. Οι μετοχές στην ενεργητική και παθητική φωνή
121-124
Β2. Επιθετική και επιρρηματική μετοχή
125
Γ. Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα
125-126
Γ1. Παρασύνθετα
126-128
Γ2. Πολυλεκτικά σύνθετα
129-131
Δ. Αξιολόγηση και διατύπωση επιχειρημάτων
131-133
Ε. Λεξιλόγιο
133
ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
134
Διαθεματική εργασία

9η ΕΝΟΤΗΤΑ
Ταξίδι στο μαγικό κόσμο του διαστήματος

ΣΕΛ.
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
136-138
Α. Εισαγωγικά κείμενα
1. Από τα κείμενα της ενότητας μπορούν να επιλεγούν τα καταλληλότερα για τους σκοπούς της διδασκαλίας.
2. Προτείνεται να δοθεί έμφαση στους τρόπους αξιοποίησης των διάφορων λεξικών [Δ], με χρήση τόσο του Ερμηνευτικού λεξικού της Νέας Ελληνικής του Γυμνασίου όσο και λεξικών άλλων ειδών.
139-140
Β. Ορισμός
141-143
Γ. Η επιχειρηματολογία στα άλλα μαθήματα
143-146
Δ. Χρήση λεξικών
146
Ε. Λεξιλόγιο
147
ΣΤ. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
147
Διαθεματική εργασίαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου